Uniec 2.0.2 Release notes

Uniec 2.0.2 Release notes

Uniec versie 2.0.2 bevat diverse verbeteringen. Deze verbeteringen zijn tot stand gekomen vanwege:

1. verzoeken van gebruikers die ons nuttige suggesties hebben gedaan om de software nog gebruiksvriendelijker te maken

2. nieuwe gelijkwaardigheidsverklaringen van Henrad en Stelrad radiatoren

3. antwoorden door TNO op openstaande vragen

4. bugs die gebruikers hebben gemeld

De aanpassingen in versie 2.0.2 zullen normaliter niet leiden tot een andere EPC waarde dan berekend in versie 2.0.1.

Verbeteringen

 • gelijkwaardigheidsverklaringen van Henrad en Stelrad zijn toegevoegd; hiervoor is het keuzemenu voor warmte-afgifte vervangen door een tabel met daarin de mogelijkheid om productspecifieke warmte-afgifte systemen te kiezen;
 • berekeningen kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat definitieve berekeningen per ongeluk gewijzigd worden;
 • de EPC waarde wordt in drie decimalen weergegeven in het venster rechtsboven (hetzelfde geldt voor de EPtot/EP;adm;tot;nb waarde); uiteraard blijft de toets aan de Bouwbesluiteis op twee decimalen plaatsvinden (zolang het kader rood is, wordt niet voldaan aan het Bouwbesluit 2012); de weergave in drie decimalen is toegevoegd om te tonen in hoe verre men de vereiste EPC waarde nadert;
 • toelichting uitgebreid (blauwe i-tjes) met name inzake utiliteitsbouw en het berekenen van serres/atriums; daarnaast is de inhoud van bestaande toelichtingen op sommige plekken uitgebreid;
 • handleiding te raadplegen via een knop in de groene balk;
 • hulpenergie bijstook: regel toegevoegd met de vraag of het bijstooktoestel is geïntegreerd in het basistoestel (bijvoorbeeld een elektrische naverwarmer in een warmtepomp); wanneer het bijstooktoestel is geïntegreerd in het basistoestel wordt geen standby energie gerekend voor de bijstook wat resulteert in een kleine EPC daling t.o.v. de situatie in versie 2.0.1;
 • hulpenergie afleverset: wanneer een afleverset wordt toegepast wordt gevraagd of de afleverset elektronica bevat (heeft de afleverset een stekker?). Zo ja, dan wordt er standby energie voor de afleverset in rekening gebracht wat resulteert in een kleine EPC stijging t.o.v. de situatie in versie 2.0.1;
 • wanneer externe warmtelevering met kwaliteitsverklaring volgens NVN 7125 alleen wordt gebruikt voor verwarming (en niet voor tapwater) kan dat nu ook berekend worden volgens de 2e trap;
 • software versienummer wordt ook op de print weergegeven.

Herstelde bugs

 • mappenstructuur: bij het aanmaken van nieuwe (sub)mappen liep de software soms vast;
 • hybride warmtepompen: het laden van de pagina bij hybride warmtepompen is versneld en verbeterd (incidenteel werden verkeerde menu’s geladen);
 • lineaire warmteverliezen: wanneer een SBR detail met 25% toeslag werd gewijzigd naar een forfaitair NPR 2068 detail werd de 25% toeslag onterecht doorgerekend;
 • externe warmtelevering: de keuze voor een ‘ongeïsoleerde verdeler / verzamelaar’ werd onterecht verborgen;
 • werkelijke ventilatiecapaciteit: wanneer bij de vraag ‘werkelijke ventilatiecapaciteit bekend’ JA was geselecteerd werd de EPC waarde niet correct berekend; na herstel komt de EPC waarde iets gunstiger uit;
 • warmteterugwinning: wanneer handmatig een WTW-rendement werd ingevuld werd incidenteel een verkeerde EPC waarde getoond;
 • aanvullende circulatiepomp: incidenteel werd het energieverbruik van aanvullende circulatiepompen niet meegerekend terwijl het wel geselecteerd was.