Veelgestelde vragen

Vragen die niet in de onderstaande lijst voorkomen kunt u stellen aan het Uniec-team.

Hoe voer ik elektrische radiatoren of Infrarood panelen in?

Elektrische verwarming moet forfaitair ingevoerd worden, want er zijn nog geen verklaringen die hogere rendementen dan het forfaitaire rendement kunnen aantonen. Ga naar W-installaties en maak een apart systeem aan voor verwarming en een apart systeem voor warmtapwater. Het verwarmingssysteem moet forfaitair gezet worden. Vervolgens kan op het verwarmingsformulier gekozen worden voor ‘lokale en centrale elektrische verwarming’. Het afgiftelichaam is in het geval van elektrische radiatoren en infraroodpanelen ‘lokale verwarming incl. (elektr.) stralingsverwarming’. Bij een dergelijk systeem zijn geen circulatiepompen aanwezig.

Hoe voer ik een installatie in met een warmtepomp op de begane grond en elektrische radiatoren op de verdieping?

Wanneer er 2 verschillende opwekkers zijn, dienen deze ieder gekoppeld te worden aan een eigen rekenzone. Het gebouw dient dus gezoneerd te worden. De zone ‘begane grond’ wordt gekoppeld aan de warmtepomp met bijbehorende vloerverwarming. De zone ‘verdieping’ krijgt een apart verwarmingssysteem (op het scherm w-installaties een forfaitair verwarmingssysteem aanmaken). Bij dit verwarmingssysteem is het type opwekker “lokale en centrale elektrische verwarming”. In tegenstelling tot wat regelmatig gedacht wordt, is het dus niet juist om de elektrische radiatoren op de verdieping te negeren in de EPC-berekening. In de EPC-berekening mag het afgiftelichaam op de verdieping (radiatoren in de slaapkamers) alleen genegeerd worden als dit is aangesloten op dezelfde opwekker.

Kan ik vrijblijvend kennismaken met Uniec 2?

Ja, u kunt een gratis proeflicentie aanvragen door op de homepage de rode knop “account aanvragen” te kiezen. Op het aanvraagformulier kiest u voor de module “gratis proeflicentie voor 1 week – alle modules”. U krijgt direct inloggegevens toegestuurd. Deze vervallen automatisch na een week en verplichten u tot niets. Indien u uw proeflicentie wilt omzetten naar een definitieve licentie kunt u contact met ons opnemen.

Waarom daalt de EPC minimaal als ik een veel energiezuiniger ventilatiesysteem selecteer?

In dat geval is er bij verwarming waarschijnlijk gekozen voor een hybride warmtepompen op ventilatieretourlucht. Bij dit type hybride warmtepomp wordt rekening gehouden met ‘overventilatie’. Met ‘overventilatie’ wordt bedoeld dat er meer geventileerd wordt dan nodig voor een gezond binnenklimaat. De extra ventilatielucht is nodig om de warmtepomp voldoende warmte te laten opwekken. Door een energiezuiniger ventilatiesysteem te kiezen kan de mate van overventilatie toenemen. Hierdoor wordt de besparing van het energiezuinige ventilatiesysteem gedeeltelijk tenietgedaan.

Waarom wordt mijn EPC slechter als ik de isolatie, infiltratie of ventilatie van het gebouw verbeter?

Dit effect doet zich voor wanneer er bij verwarming is gekozen voor een (hybride) warmtepomp. De COP waarden voor warmtepompen worden bepaald bij een hoge (> 150 MJ/m²) en lage warmtevraag (≤ 150 MJ/m²). Deze worden weergegeven in 2 verschillende tabellen waarbij de COP waarden hoger zijn bij een hoge warmtevraag. Wanneer een woning een warmtevraag van net boven de 150 MJ/m² heeft en de isolatie, infiltratie of ventilatie wordt verbeterd, daalt de warmtevraag naar onder de 150 MJ/m². De COP waarde wordt nu uit een andere tabel uitgelezen met iets lagere COP waarden. De daling van de COP waarde heeft een groter effect op de EPC dan de daling van de warmtevraag waardoor de EPC stijgt. Dit fenomeen doet zich incidenteel voor als de grenswaarde van 150 MJ/m² wordt gepasseerd. 

Waarom wordt mijn EPC slechter als ik een douche-wtw selecteer?

Dit effect doet zich voornamelijk voor wanneer een douche-wtw gecombineerd wordt met een combi-warmtepomp die een COP verklaring heeft voor warmwater gemeten bij CW 4 (tapklasse). Het opwekkingsrendement (COP) van de warmtepomp voor warmtapwater is afhankelijk van de warmwaterbehoefte. Als de warmwaterbehoefte daalt, bijvoorbeeld door gebruik van een douche-wtw, daalt ook de COP van de warmtepomp. Wanneer de warmtepomp gemeten is bij meerdere tapklasses (CW 1 t/m 4) mag geïnterpoleerd worden tussen de meetpunten en is het effect op de EPC nihil. Wanneer de warmtepomp bij slechts 1 tapklasse (meestal CW 4) is gemeten, wordt de COP gecorrigeerd met een forse correctiefactor. De daling van de COP waarde zorgt dan voor een stijging van de EPC waarde die niet gecompenseerd wordt door de toepassing van de douche-wtw.

Kan ik met Uniec 2 energielabels afmelden?

Ja, Uniec 2 is gecertificeerde software voor het afmelden van Energielabels Utiliteitsbouw detailmethode, Energie Index Woningbouw en Energielabels Woningbouw. Om daadwerkelijk te kunnen afmelden moet de persoon die afmeldt examen hebben afgelegd bij CITO om een gecertificeerd opnemer te zijn. Verder dient het bedrijf gecertificeerd te zijn conform BRL9500. Dit laatste is vrij kostbaar. Indien er niet veel energielabels per jaar afgemeld worden, kan het voordeliger zijn om u aan te sluiten bij een koepelorganisatie. Tegen vergoeding maakt u dan gebruik van de certificering van de koepelorganisatie. Er zijn diverse koepelorganisaties die het mogelijk maken om met Uniec 2 af te melden, waar onder: 1rgielabel, Building label, Duurzaam energieloket en Immocert

Waarom worden SBR details berekend volgens de oude NEN 1068 toch weergegeven in Uniec 2?

De psi-waarden van de SBR-details uit de modules Comfort, Renovatie en Verbouw (m.u.v. de funderingsdetails) zijn niet geactualiseerd volgens de huidige aangestuurde norm NEN1068:2012 inclusief correctieblad C1:2014. In bijgevoegde notitie van SBR is aangegeven waarom deze details toch in Uniec 2 kunnen worden geselecteerd.

Hoe voer ik een VRV of VRF systeem in Uniec 2 in?

U kunt dit document met een beschrijving downloaden. 

Kan ik met Uniec 2 een Energie-Index berekening maken als ik geen EPC-berekening heb?

Ja. U kunt een nieuwe berekening aanmaken waarbij u op het scherm “algemene gegevens” bij categorie kiest voor “Energie-Index Woningbouw” (hiervoor dient u te beschikken over deze module). U vult dan de gegevens van de betreffende woning in zonder gebruik te maken van de conversie-mogelijkheden van Uniec 2.

Hoe converteer ik een EPC-berekening naar een EI-berekening?

Een EPC-berekening kan geconverteerd worden door op het scherm “algemene gegevens” de categorie van de berekening te wijzigen van “Energieprestatie Woningbouw” naar “Energie-Index Woningbouw” (hiervoor dient u te beschikken over deze module). Bij het wijzigen van de categorie komen er informatieteksten over de gegevens die gecontroleerd moeten worden na converteren. Let op: met de conversie verandert een berekening definitief. Om de oorspronkelijke EPC-berekening te behouden is het belangrijk om eerst een kopie van de berekening te maken en daarna de categorie te wijzigen. 

Welke Uniec-versie moet ik gebruiken?

U kiest de juiste Uniec-versie gekoppeld aan de datum van de berekening. Indien de bouwaanvraag is ingediend na 01-01-2015 dient er gewerkt te worden met Uniec 2.2. Indien de bouwaanvraag is ingediend tussen 01-04-2014 en 31-12-2014 dient er gewerkt te worden met Uniec 2.1. Indien de bouwaanvraag is ingediend tussen 01-07-2012 en 31-03-2014 dient er gewerkt te worden met Uniec 2.0. Indien de bouwaanvraag is ingediend voor 01-07-2012 dient er een herberekening gemaakt te worden met Uniec.eu. Op deze manier werkt u met de Uniec-versie die rekent volgens de normen en wijzigings-/correctiebladen die van toepassing zijn bij het moment van bouwaanvraag.

Waarom zijn er verklaringen opgenomen in Uniec 2 waarvan de datum is verlopen?

Indien de datum is verlopen en het gaat om een verouderd product of verouderde verklaring, dan wordt deze alleen zichtbaar wanneer bij algemene gegevens de button “toon verlopen verklaringen” is aangezet. Achter de verklaring staat de datum waarop deze verlopen is en niet meer gebruikt dient te worden. Deze verklaringen blijven in de database bestaan om oude berekeningen correct te kunnen blijven weergeven. In sommige gevallen is de datum van de verklaring verlopen, maar wordt deze niet in Uniec 2 op verlopen gezet. Dit is conform het standpunt van het college van BCRG: Als er een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring is afgegeven is deze geldig totdat de onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast. De fabrikant is verantwoordelijk voor het feit dat apparaten voldoen aan de opgestelde verklaring. Jaarlijks dient de fabrikant een conformiteitsverklaring in te dienen bij BRCG. Het college is dus van mening dat er geen geldigheidsduur op de verklaring zelf hoeft te worden opgenomen. Daarom staan er in de BCRG database verklaringen waarvan de geldigheidsduur verstreken is, maar die nog steeds worden goedgekeurd. In Uniec 2 wordt dezelfde policy gehanteerd. 

Waarom is mijn EPC resultaat niet meer zichtbaar in de groene balk?

Er kunnen 2 redenen zijn waarom het EPC resultaat niet zichtbaar is. Ten eerste kan het “live rekenen” uit staan. Dit zet u aan door op het play-symbool in de groene balk te klikken. Indien er nog fouten in de berekening zijn, dient u deze eerst op te lossen voordat er een EPC-resultaat getoond kan worden. Ten tweede kan het zijn dat u de browser te ver heeft uitgezoomd. Door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd met uw muis naar boven te scrollen, kunt u weer inzoomen naar de juiste verhouding waardoor het EPC-resultaat weer zichtbaar wordt.

Is Uniec 2 gecertificeerde software?

Ja. Alle EPG-software dient geattesteerd te worden volgens BRL 9501. Uniec 2 is geattesteerd door KIWA en voldoet aan alle eisen die in de BRL gesteld zijn. Uniec 2 is zowel voor energieprestatie Woning- en Utiliteitsbouw als voor Energie-Index Woningbouw geattesteerd. Dit blijkt uit de door KIWA afgegeven certificaten Energieprestatie en Energie-Index Woningbouw.

Waar vind ik meer informatie over de NEN 7120?

Indien u de NEN 7120 (nog) niet wilt aanschaffen, kunt u meer informatie vinden in de leeswijzer NEN 7120 en het achtergronddocument NEN 7120 (beide gratis beschikbaar gesteld door NEN). Daarnaast is er het handboek gemeenten energieprestatie gebouwen (gratis beschikbaar gesteld door Agentschap NL). 

Is het mogelijk in Uniec 2 biomassa zoals een houtpelletkachel in te voeren?

Ja. De methode voor het waarderen van biomassa ketels is in juli 2018 gewijzigd door de publicatie van “waardering nieuwe technieken” van BCRG. In de release notes van Uniec versie 2.2.16 leest u meer over de recentste methode voor het waarderen van biomassa toestellen. 

Waarom bevat Uniec 2 geen XML-uitvoer voor EPCheck 3.0?

Op dit moment wordt de XML-uitvoer alleen gebruikt voor EPCheck. Dit programma checkt een EPC-berekening op ‘grote fouten’. De checks die dit programma uitvoert zijn al geïntegreerd in Uniec 2 en een aparte controle is daarom overbodig. Wanneer u meer wilt weten over de checks in Uniec 2 kunt u de XML-notitie downloaden voor meer informatie. Deze notitie kunt u ook gebruiken wanneer gemeenten vragen om een XML-bestand.

Hoe voer ik een AOR (aangrenzende onverwarmde ruimte) of AOS (aangrenzende onverwarmde serre) in?

Het berekenen van een AOR of AOS is alleen zinvol als ook de lineaire warmteverliezen nauwkeurig worden berekend. Als de lineaire warmteverliezen forfaitair worden berekend is het invoeren van van een AOR of AOS zinloos. In Uniec 2 kan een AOR of AOS daarom alleen berekend worden als op het formulier ‘algemene gegevens’ bij ‘berekening lineaire warmteverliezen’ wordt gekozen voor ‘nauwkeurig’. Vervolgens kan op het formulier ‘indeling gebouw’ in de kolom ‘rekenzone’ ook gekozen worden voor AOR of AOS. Als er met forfaitaire lineaire warmteverliezen wordt gerekend, kan de constructie grenzend aan de AOR als grenzend aan ‘sterk geventileerd’ worden ingevoerd.

Ik ben mijn voorbeeldwoningen kwijt. Hoe krijg ik weer de originele AgentschapNL voorbeeldwoningen?

De voorbeeldwoningen worden automatisch aangemaakt bij de aanmaak van een account. U kunt deze ook opnieuw inlezen door dit ZIP-bestand te importeren. Dit doet u bij “projectmappen” met de functie “importeren”.

Welke bestanden kan ik inlezen met de functie importeren?

De functie “importeren” is bedoeld om Uniec 2-bestanden in te lezen. Alle berekeningen worden automatisch on-line opgeslagen, maar kunnen ook lokaal opgeslagen worden. Met de knop “berekening importeren” kan een lokaal opgeslagen berekening opnieuw worden ingelezen in Uniec 2. Het in te lezen bestand moet een ZIP-bestand blijven (dus niet eerst uitpakken!). Berekeningen uitwisselen tussen verschillende software pakketten is niet mogelijk.

Hoeveel gebruikers dien ik aan te schaffen en hoe voeg ik een gebruiker toe?

Een gebruiker is iedere persoon die binnen uw organisatie de software gebruikt. Inloggegevens mogen niet gedeeld worden met meerdere personen. Een extra gebruiker geeft slechts beperkte meerkosten (zie https://uniec2.nl/tarieven/). U kunt een extra gebruiker aanvragen door contact met ons op te nemen. Nadat de extra gebruiker door ons is toegevoegd, kan de hoofdgebruiker inloggen op Uniec 2 en de nieuwe gebruiker aanmaken in het kopje “licentiebeheer”.