Ontwikkelingen in BENG

Ontwikkelingen in BENG

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten dat per 1 januari 2020 BENG verplicht wordt voor alle nieuwbouw. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk aangekondigd.

Om alvast feeling te krijgen met de nieuwe BENG eisen, worden BENG indicatoren vermeld op de samenvatting van berekeningen uit Uniec 2. Deze indicatoren worden berekend conform de Handreiking BENG (Voorlopig stappenplan berekening indicatoren Bijna Energie Neutrale Gebouwen op basis van de huidige methode NEN 7120) dat is opgesteld in opdracht van RVO. We merken dat er veel met deze BENG indicatoren gerekend wordt. Steeds meer ontwikkelaars en ook lokale overheden gebruiken deze indicatoren voor het stellen van aanvullende eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Hierbij wordt niet altijd gerealiseerd dat de BENG indicatoren die op basis van de Handreiking berekend worden een voorlopige benadering van de situatie weergeven. De volgende zaken zullen de uiteindelijke BENG scores van een gebouw beïnvloeden:

  1. In de Handreiking BENG is het ventilatiesysteem van invloed op de uitkomst van BENG indicator 1 (energiebehoefte van een gebouw). Omdat een WTW-systeem (systeem D) veel beter scoort in BENG indicator 1 dan mechanische afzuiging (systeem C), is het met de huidige definitie bijna onmogelijk om aan BENG eis 1 te voldoen zonder gebalanceerde ventilatie toe te passen. Fabrikanten hebben protest hiertegen aangetekend omdat BENG zo niet meer ‘techniekneutraal’ is. Bovendien is er bij sommige bewoners en projectontwikkelaars aversie tegenover balansventilatie. Daarom is er discussie ontstaan over de invloed van ventilatie in BENG indicator 1. Het is waarschijnlijk dat naar aanleiding van deze discussie er anders omgegaan zal worden met ventilatie in BENG indicator 1. Dit betekent dat zodra hierover een beslissing is genomen is, de uitkomsten van de BENG indicator 1 hoogstwaarschijnlijk veranderen.
  2. De BENG eisen die van kracht worden per 1-1-2020 zullen gebaseerd zijn op NTA 8800. NTA 8800 zal de NEN7120 (huidige norm waarop EPC berekeningen zijn gebaseerd) gaan vervangen. De NTA 8800 is nog in ontwikkeling, maar het is zeker dat de formules om de energiebehoefte van het gebouw (BENG 1), het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en de hernieuwbare energie (BENG 3) te bepalen, zullen veranderen ten opzichte van nu. Daarmee zullen de uitkomsten van BENG indicatoren 1, 2 en 3 van een gebouw veranderen.
  3. De Handreiking BENG is opgesteld voor de meest gangbare technieken en installatieconcepten. Een specifieke uitwerking van de waardering van biomassa, WKK en windenergie maken geen onderdeel uit van deze Handreiking (zie artikel 5.3 in de Handreiking). Op dit moment vindt er nog verder onderzoek en afstemming plaats om vast te stellen hoe deze technieken in BENG gewaardeerd zullen worden. Dit zal invloed hebben op de uitkomsten van de BENG indicatoren 2 en 3.
  4. De BENG eisen zijn nog niet definitief vastgesteld. De BENG eisen kunnen in de loop van 2018 nog wijzigen vanwege toetsing aan een kostenoptimalisatiestudie. Sinds 2015 worden er studies uitgevoerd naar nieuwbouw conform de BENG eisen. De uitkomsten van de diverse studies kunnen ertoe leiden dat de BENG eisen bijgesteld worden. De BENG eisen zoals die er nu zijn, zijn indicatief tot ze zijn vastgesteld en in het Bouwbesluit zijn opgenomen.

Gezien het bovenstaande is het zeker dat de rekenmethode om de BENG indicatoren te bepalen tot de invoering van de NTA 8800 aan wijzigingen onderhevig zal zijn (punten 1 t/m 3). Tevens is het mogelijk dat de eisen die gesteld worden aan de BENG indicatoren nog wijzigen (punt 4).

Daarom is het raadzaam om de BENG indicatoren op de samenvatting uit Uniec 2 te presenteren aan anderen zoals dit in de toelichting in Uniec 2 beschreven is: “De BENG indicatoren zijn ter informatie opgenomen op de samenvatting ter voorbereiding op de eisen per 1-1-2020.” De indicatoren zijn bedoeld om eenvoudig onderzoeken te kunnen doen met de informatie die RVO ter beschikking heeft gesteld in de Handreiking BENG en om feeling te krijgen met het effect van energiezuinige maatregelen wanneer er conform BENG gerekend gaat worden. De BENG indicatoren zijn niet geschikt om tot in detail te kunnen vaststellen of een gebouw aan de nieuwe BENG eisen zal voldoen indien de bouwvergunning na 1-1-2020 wordt aangevraagd.