Energielabel in Uniec 2

Energielabel in Uniec 2

Zowel op het gebied van Woning- als Utiliteitsbouw gaan er wijzigingen plaatsvinden in het Energielabel. In Uniec 2 wordt het mogelijk om energielabels te genereren voor Nieuwbouw Utiliteit en Bestaande bouw & Nieuwbouw Woningbouw.

Energielabel nieuwbouw utiliteit

Per 1 juli 2014 is het voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen verplicht een energielabel te hebben. Het energielabel wordt afgegeven op basis van een fysieke inspectie bij oplevering. Het energielabel nieuwbouw utiliteit is gekoppeld aan de EPC berekening.

Bij gebouwen  met meerdere gebruiksfuncties wordt de energieprestatie uitgedrukt in de waarde Eptot / EP;adm;tot;nb (het karakteristiek energiegebruik gedeeld door het toelaatbaar karakteristiek energiegebruik). Bij utiliteitsgebouwen met slechts één gebruiksfunctie wordt de energieprestatie meestal uitgedrukt met de EPC waarde. Deze EPC waarde kan echter eenvoudig omgerekend worden naar de Eptot / EP;adm;tot;nb waarde door de EPC waarde te delen door de EPC eis. Een kantoorgebouw met een EPC van 0,9 heeft dus een Eptot / EP;adm;tot;nb waarde van 0,9 / 1,1 = 0,818.

Het energielabel nieuwbouw utiliteit is gekoppeld aan de Eptot / EP;adm;tot;nb waarde volgens onderstaand overzicht.

Eptot / EP;adm;tot;nb

Energielabel

> 1,35

B

1,35 – 1,16

A

1,15 – 1,01

A+

1,00 – 0,66

A++

0,65 – 0,31

A+++

≤ 0,30

A++++

Voor nieuwbouw geldt dat de waarde Eptot / EP;adm;tot;nb. maximaal 1 mag bedragen. Dat betekent dat een nieuwbouw utiliteitsgebouw minimaal een energielabel A++ zal krijgen wanneer deze bij inspectie gebouwd blijkt te zijn conform de uitgangspunten uit de EPC berekening.

Voor het afgeven van een energielabel nieuwbouw utiliteit moet de adviseur/inspecteur een cursus volgen en een CITO examen afleggen. Tijdens het eerste examen op 10 maart jl. hebben  8 adviseurs het CITO examen met Uniec 2 gedaan. Daarnaast dient het bedrijf gecertificeerd te zijn of dient het bedrijf aangesloten te zijn bij een zogenaamde koepelorganisatie. Dezelfde voorwaarden gelden al jaren voor EPA adviseurs.

De Uniec 2 software wordt momenteel aangepast om het afmelden van gebouwen en het officieel printen van energielabels mogelijk te maken. Verwacht wordt dat deze mogelijkheid in de 2e helft van 2014 in Uniec 2 geïmplementeerd is.

Energielabel woningbouw – bestaande bouw en nieuwbouw

Per 1 januari 2015 wordt het voor woning eigenaren mogelijk om een vereenvoudigd energielabel op te stellen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een rekentool op een nog te ontwikkelen website van de overheid. Het vereenvoudigde energielabel geeft een energielabel in de range G t/m A. De energielabels A+ t/m A++++ kunnen niet afgegeven worden op basis van het vereenvoudigde label.

Om een energiezuinig energielabel in de categorie A+ t/m A++++ te berekenen moet gerekend worden met een gedetailleerde methode gebaseerd op NEN 7120 en het Nader Voorschrift. Met deze methode wordt de energieindex (EI) van de woning bepaald. Op basis van de berekende EI kan een energielabel in de klasse A+ t/m A++++ bepaald worden.

De gedetailleerde methode is voor professionele woning eigenaren een must omdat de EI waarde in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) een aantal huurpunten toekent. Professionele woning eigenaren hebben dus niets aan het vereenvoudigd energielabel omdat hierop geen EI wordt vermeld (maar uitsluitend een energielabel in de range G t/m A).

De gedetailleerde methode wordt voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen identiek. De overheid redeneert dat een nieuwbouw woning de dag na oplevering een bestaande woning is wat verklaart dat er slechts één gedetailleerde methode voor woningbouw beschikbaar komt.

De gedetailleerde methode die is gebaseerd op NEN 7120 en het Nader Voorschrift is merendeels identiek aan de EPC berekening voor nieuwbouw die ook op NEN 7120 is gebaseerd. In de 2e helft van 2014 zal Uniec 2 uitgebreid worden met de bepalingsmethodiek voor de energie-index (EI). Met één berekening kan dan de EPC en de EI inclusief energielabel bepaald worden. Het is niet langer nodig 2 verschillende berekeningen (in verschillende software pakketten) te maken. Het afmelden van woningen (nieuw en bestaand) en het genereren van het officiële energieprestatiecertificaat zal in Uniec 2 geïmplementeerd worden.

Mogelijkheden Uniec 2

Samengevat zal Uniec 2 binnenkort de volgende bepalingsmethodes bevatten:

  • EPC berekening woning- en utiliteitbouw t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning
  • Energielabel utiliteit nieuwbouw gebaseerd op de EPC berekening
  • Energieprestatiecertificaat woningbouw (nieuwbouw en bestaande bouw) gebaseerd op de EI berekening

Uw bestaande EPA software voor het opstellen van energielabels woningbouw komt per 1 januari 2015 te vervallen. M.u.v. het energielabel utiliteit bestaande bouw zullen alle rekenmethodes op het gebied van energieprestatie binnenkort in Uniec 2 beschikbaar zijn.