Uniec 2.0.5 Release notes

Uniec 2.0.5 Release notes

Uniec versie 2.0.5 bevat een klein aantal correcties die nauwelijks effect hebben op het EPC eindresultaat maar noodzakelijk bleken op basis van nieuwe productverklaringen en vergelijkende berekeningen met andere software. Het betreft de volgende aanpassingen:

– Warmtepompen: op nieuwe KIWA verklaringen van warmtepompen wordt het vermogen van de warmtepomp niet als één getalswaarde weergegegeven maar wordt per afgiftetemperatuur een vermogen opgegeven. De software is hierop aangepast zodat altijd met het juiste vermogen wordt gerekend (ten behoeve van het bepalen van de beta-factor en het aandeel warmtepomp).

  • Hybride warmtepompen: op sommige TNO verklaringen van hybride warmtepompen is de COP waarde afhankelijk van de warmtevraag per m2 (≤ of > 150 MJ/m²). De database en software is aangepast zodat het rendement van deze verklaring correct uitgelezen en doorgerekend wordt.
  • Hybride warmtepompen: bij gebruik van hybride warmtepompen in combinatie met een HR-ketel zonder hulpenergieverklaring werd de hulpenergie van de HR-ketel niet in rekening gebracht.
  • Hulpenergie verwarming: bij gebruik van een preferent en niet-preferent toestel wordt de hulpenergie bepaald aan de hand van de vermogens van de toestellen; de bepaling van het vermogen van de toestellen bleek iets af te wijken van de bepalingsmethode uit NEN 7120 (formule 14.40) en is gecorrigeerd.
  • Zonneboilers met geïntegreerde naverwarming (hottop zonneboilers): met deze nieuwe versie is het mogelijk geworden zonneboilers met geïntegreerde naverwarming correct door te rekenen. Bij gebruik van een zonneboiler met geïntegreerde naverwarming dient bij de opwekker gekozen te worden voor ‘zonneboiler met geïntegreerde naverwarming’. Bij de invoer van de zonneboiler dient het deel van de boiler dat op temperatuur wordt gehouden ingevoerd te worden (Vbu).
  • Zonneboilers met geïntegreerde naverwarming: er is een begrenzing geprogrammeerd dat de uitkomst van formule 19.38 (opbrengst zonneboiler) nooit negatief mag zijn.
  • Zonneboilers forfaitair, met Zonnekeur: bij het uitlezen van tabel 19.11 (opbrengst zonneboilers met Zonnekeur) werd onterecht naar beneden afgerond.